ENGLISH  ENGLISH
 

НОВИНИ Уважаеми  колеги,

   Имаме удоволствието да ви съобщим, че Българското научно издание „АВИАЦИОННА, морска и космическа медицина/ Aviation, Maritime and Space Medecine / Бълг. сдружение по авиационна, морска и космическа  медицина, Дво на спец. по водно спасяване  Варна, ОС на БЧК  Варна.  Варна, 2011‐” е публикувано в Национален референтен списък    на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

...За подробна информация: nacid.bg


 

             АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

Издание на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина съвместно с Дружество на специалистите по водно спасяване Варна и ОС на БЧК − Варна

AVIATION, MARITIME AND SPACE MEDICINE

Published by the Bulgarian Association of Aviation, Marine and Space Medicine jointly with the Association of Specialists in water and Bulgarian Red Cross − Varna

2018/1 BULGARIAN SOCIETY OF AVIATION, NAVY AND SPACE MEDICINE

 Редакционна колегия Главен редактор Проф. д-р Христо Бозов, дм

 Зам. гл. редактори Проф. д-р Любомир Алексиев, дм Доц. д-р Димитър Ставрев, дм

Международен редактор Проф. д-р Анатолий Гоженко д.м.н.

 Секретар Д-р Константин Георгиев

Членове Проф. д-р Анелия Клисарова д.м.н.

Проф. Боян Mедникаров, двн

Проф. Илия Пеев, д.пс.н.

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.

Н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, дм

Илия Раев

 Акад. Христо Григоров

 Проф. д-р Красимир Гигов, дм

Технически редактор Татяна Георгиева

 Editorial board Editor in chief Prof. Hristo Bozov, MD. PhD Deputy editors Prof. Lubomir Alexiev, MD. PhD Assoc. Prof. Dimitar Stavrev, MD. PhD International editor Prof. Anatoly Gozhenko, MD. DMSc. Secretary Konstantin Georgiev, MD. Members Prof. Anelia Klisarova, MD. DSc. Prof. Boyan Mednikarov, DMSc. Prof. Ilia Peev, DPsS. Prof. Zlatislav Stoyanov, MD. DSc. Assoc. Prof. Mariana Spahieva, MD. PhD Iliya Rayev Acad. Hristo Grigorov Prof. Krassimir Gigov, MD. PhD Technical editor Tatyana Georgieva

 2 АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА 2018/1

ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА СПИСАНИЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ БРОЕВЕ

 Приемат се ръкописи на български и английски език. Ръкописите се оформят като стандартни машинописни страници (шрифт Times New Roman, размер 12) с достатъчен интервал между редовете и се предават на магнитен носител и разпечатка. Обемът на страниците е до 5 ст. м. с. за оригинални статии, до 3 ст. м. с. за обзори и до 3 ст. м. с. за реферати на статии, рецен- зии, научни съобщения и др. Под имената на авторите се посочва местоработата им, посочена в цифров ин- декс. Всяка статия и всеки литературен обзор са придружени от резюме в обем до 150 думи, в което се посочват: цел и обект на изследването, основни данни за методика- та, резултати и изводи, както и от ключови думи. На английски език се превеждат загла- вието, резюме, ключови думи, а имената на авторите се транскрибират. Научните статии включват обособени раздели: „Материал и методи“, „Резултати“, „Обсъждане“ и „Изводи“. Библиографията (до 20 заглавия) се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор; източниците на кирилица предшестват тези на латиница. Изписването на всеки източник да бъде на нов ред с арабска номерация. Ако авторите са до трима се изписват фамилията и инициалите на първия автор, инициалите и фамилията на останалите ав- тори. Когато авторите са повече от трима, след името на първия се пише „и др.“ (за ла- тиница „et. al.“). При цитиране на българс- ки източници да се изброяват имената на всички автори Позоваванията на библиог- рафските източници в текста се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби. Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) да се представя със съот- ветни заглавия и легенди на български език. Снимките трябва да бъдат с добро качество на възпроизвеждане. Всеки ръкопис се придружава от авторска декларация, че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобще- ние, изнесено на научна проява и копие от квитанция за платен членски внос за текуща година, към Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и/или БЧК. Заедно с предложения материал се пре- дават и име и пълен адрес с телефон и email на отговорния автор за осъществяване на контакт. Материалите се изпращат на адрес: МБАЛ „Варна“ към ВМА ул. „Хр. Смирненски“ №3 д-р Константин Георгиев e-mail: drkgeorgiev@abv.bg тел. 052/ 386 237

 

Уважаеми колеги, Новият брой на списание „Авиационна, морска и космическа медицина“ излиза в навечерието на Дванадесетата национална кон- ференция на Българското сдружение по авиационна, морска и кос- мическа медицина (БСАМКМ). Чрез страниците на списанието поздравявам всички участници в конференцията за желанието и куража да правят научни изследвания и да ги излагат в тези толкова специфични медицински дисциплини. Надявам се лично да мога да поднеса поздравления и да участвам в конференцията на 18- 20.10.2018 г. в БДПЛР на Военномедицинска академия в гр. Банкя, която наскоро чества 105 години от основаването си. ВМА е люлката на авиационната и морската медицина в Ре- публика България. Обръщам се с искрена благодарност и призна- телност към всички колеги, които от десетилетия, освен че работят професионално, но и наблюдават и изследват специфичните особености и реакции на човеш- кия организъм в екстремните условия на космоса, въздуха и водата. Радостен факт е, че освен организиране на национални конференции и други научни съ- бития, като например „Дните на науката − Варна 2017 г.“, БСАМКМ издава и научно списа- ние. Още по-важно е, че предмет и на конференцията, и на статиите в списанието са „Инова- циите в авиационната и морска медицина“. Темите: Авиационна физиология и тренинг Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време Космическа медицина, космически туризъм Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нa море Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина Хипо- и хипербарна медицина Обучение по авиационна и морска медицина Авиационна психология са пряко свързани и с основната задача на ВМА, а тя е опазване на здравето на военно- служещите от Въоръжените сили на Република България. Същевременно ВМА е отдавна кооперирана с цивилното здравеопазване и затова темите, свързани с медицината на пътува- нията са много актуални. Поздравявам и членовете на Българския Червен Кръст, с които освен, че рамо до рамо участваме в спасяването на пострадали при бедствия и аварии, но и си сътрудничим в науч- ните прояви и събития. ВМА и БЧК са организации с национално покритие и затова ние ус- пешно си партнираме не само в хуманитарни операции, но и в ежедневието. На добър час на новия брой на това уникално в своята многостранност списание! Бла- годаря на Редакционната колегия, авторите и читателите за вашата всеотдайност в разпрост- ранението и усвояването на знания по авиационна, морска и космическа медицина! Пожела- вам ви понататъшни професионални и творчески успехи и дръзновение!

 Бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS Началник на Военномедицинска академия

 

СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ I . МЕДИЦИНА 1. Л. Алексиев, М. Анкова, Д. Батуров, Д. Александрова ФАКТОРИ ОТ СТРАНА НА ПИЛОТА, ВОДЕЩИ ДО АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ................................................................................................................ 6 2. Д. Александрова, Л. Алексиев, Н. Шопов СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ПОДБОРА НА ЛЕТАТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ ...................................12 3. Д. Александрова, Л. Алексиев, М. Анкова ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ НА ПИЛОТА ...............................................17 4. Х. Бозов, Д. Щерев, Г. Бозова, М. Минков СМЪРТ НА МОРЕ................................................................................................................22 5. С. Петкова-Георгиева, Х. Бозов КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РИСК ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МАНЕВРИ ЗА АКОСТИРАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ....................................................................................................26 6. М. Йорданова ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИОЛИТЕ КАТО КРИТЕРИЙ ЗА АНТИОКСИДАНТНАТА БАРИЕРА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНО СЪДОВИ И БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ...................................................................................................................31 7. Г. Бозова, Д. Щерев, Х. Бозов, М. Минков, П. Компански ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА НА МОРЕ.........................................................................35 ЧАСТ II. ВЕСТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ПРЕДСТАВЯНИЯ 8. XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА.................................43

CONTENTS PARТ I. MEDICINE 1. Aleksiev L., Ankova M., Baturov D., Alexandrova D. PILOT-RELATED FACTORS IN AVIATION ACCIDENTS AND INCIDENTS............... 6 2. Aleksandrova D., Aleksiev L., Shopov N. CONTEMPORARY TRENDS IN ELECTROENCEPHALOGRAPHY IN THE SELECTION OF FLIGHT PERSONNEL .............................................................. 12 3. Aleksandrova D., Aleksiev L., Ankova M. SPATIAL DISORIENTATION OF THE PILOT ................................................................. 17 4. Bozov H., Sterev D., Bozova G., Minkov M. DEATH AT SEA................................................................................................................... 22 5. Petkova-Georgieva S., Bozov H. CONCEPT OF ECONOMIC RISK ASSESSMENT IN THE EVALUATION OF HEALTH PROBLEMS IN MANEVERS FOR ANIMATION OF MARITIME TRANSPORT........................................................................................................................ 26 6. Yordanova, M EXAMINATION OF THE THIOLS AS A MEASURE OF THE ANTIOXIDANT BARRIER IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR AND RENAL DISEASES............................................................................................................................. 31 7. Bozova G., Sterev D., Bozov H., Minkov M., Kompanski P. HEALTH PREVENTION AT SEA ...................................................................................... 35 PARТ III. NEWS, EVENTS, PRESENTATIONS 8. XII NATIONAL CONFERENCE BY AVIATION, MARINE AND SPACE MEDICINE........................................................ 43

 

1.     ФАКТОРИ ОТ СТРАНА НА ПИЛОТА, ВОДЕЩИ ДО АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ Л. Алексиев, М. Анкова, К. Ненов, Д. Батуров, Д. Александрова Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина, МБАЛ − Сoфия − ВМА Резюме: Авиационните катастрофи и инциденти са редки, но − едни от най-трагичните събития, в повечето случаи съпроводени с голям брой жертви и висока стойност на материалните щети. „Човешки фактор” е най-честата причина за фатални авиационни произшествия. В нашия метаанализ на световна литература разпределяме свързаните с пилота фактори в четири основни групи: самоубийства, соматич- ни заболявания с епизод на обостряне, пространствена дезориентация и грешки. В него сме включили 10-, 15- и 25-годишни изследвания и проучвания. Сред пилотите има случаи на самоубийства, като те съставляват от 0,5% до 1% от всички авиационни катастрофи. Най-често срещаната непосредствена при- чина сред заболяванията е в групата на сърдечно-съдовите, които са причина в 10-12,03% от случаите с фатален край на полета сред военните пилоти, според различни проучвания. Пространствената дезориен- тация е причина за 7,5- 21% от всички авиационни катастрофи в различни страни. Грешките от страна на пилота са допринасящ фактор в 70-74% от проучените инциденти по време на рулиране и 85% от катаст- рофите в Гражданската авиация. Заключение: На базата на метаанализ на световни проучвания и изследвания, в настоящия анализ разпределяме свързаните с пилота фактори за авиационни произшествия в четири основни групи: самоу- бийства, соматични заболявания с епизод на обостряне, пространствена дезориентация и грешки от стра- на на пилота. Най-големият дял е този с грешки от страна на пилота, последван от пространствената де- зориентация, соматични заболявания с епизод на обостряне и на последно място − суицидност. Ключови думи: авиационни произшествия, самоубийства, соматични заболявания, пространстве- на дезориентация, грешки от страна на пилота.

PILOT-RELATED FACTORS IN AVIATION ACCIDENTS AND INCIDENTS Aleksiev L., Ankova M., Nenov K., Baturov D., Aleksandrova D. Abstract: Aviation accidents and incidents are one of the most tragic occurrences, usually accompanied by many victims and serious material and non-material damages. “Human factor” is the most common cause for aircraft mishaps. In our meta-analysis and review of world literature we divide pilot-related factors into four main groups: suicides, somatic diseases, spatial disorientation and pilot errors. Studies included in our work are 10-, 15-, and 25- year reviews. While pilot-assisted suicides do occur, they are uncommon, accounting for less than one-half of 1 percent of all fatal general aviation accidents. The most common cause among diseases is the group of cardiovascular diseases (CVDs) which represents the reason for approximately 10% -12,03%, according to different surveys, of all groundings among military pilots. Spatial disorientation accounted for 7.5-21 per cent of accidents in different countries. Pilot error was a contributing factor in 70% -74% of the air-taxi crashes studied, and 85% of the general aviation crashes. Summary: Based on meta-analysis of world surveys and studies we divide pilot-related factors into four main groups: suicides, somatic diseases, spatial disorientation and pilot errors. The biggest part is the group of pilot errors, followed by spatial disorientation, somatic diseases and suicides. Keywords: aviation accidents and incidents, suicides, somatic diseases, spatial disorientation, pilot error.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Д-р Мая Анкова Служебен адрес: ВМА-София, ул. „Г. Софийски“ №3 Електронна поща: maya_an@abv.bg

 

2.    СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ПОДБОРА НА ЛЕТАТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ Д. Александрова, Л. Алексиев, Н. Шопов Научно-приложен център център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина, ВМА − София Резюме: Електроенцефалографията е метод за оценка на функционалното състояние на централ- ната нервна система. Специфичните условия на полета и повишените изисквания към организма на лет- ците и парашутистите са наложили провеждането на ЕЕГ за целите на авиомедицинския подбор, което определя и експертизния подход. За нуждите на военномедицинската експертиза, ЕЕГ има стойност на скринингов метод при подбора на кадри за летателно обучение. В проучването са обхванати 88 кандида- ти за пилоти и 43 за парашутисти. От първата група като негодни, поради отклонения в ЕЕГ, са оценени 14 души. От групата на кандидат-парашутистите всички лица са с нормална картина на ЕЕГ. Ключови думи: ЕЕГ, военни пилоти, военномедицинската експертиза

CONTEMPORARY TRENDS IN ELECTROENCEPHALOGRAPHY IN THE SELECTION OF FLIGHT PERSONNEL Aleksandrova D., Aleksiev L., Shopov N. Abstract: Electroencephalography is a method for assessing the functional condition of the Central Nervous System (CNS). The specific flight conditions and the increased health requirements to the military pilots indicate conducting EEG for the purposes of Аeromedical selection, which determines the medical experts approach. For the needs of military medical exepertise the EEG examination has value of aeromedical screening tool for the selection of personnel for flight training. The survey covered 88 candidates for pilots and 43 candidates for parachutists. Among people of the first group, 14 people were assessed as unfit due to deviations from the EEG. From the group of candidate paratroopers, everyone has a normal picture of the EEG. Keywords: EEG, military pilots, aeromedical expertise

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ВМА-София, ул. „Г. Софийски“ №3 Д. Александрова

 

3.     .ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ НА ПИЛОТА Д. Александрова, Л. Алексиев, М. Анкова Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина, ВМА − София Резюме: Понятието „Загуба на контрол“ върху въздухоплавателното средство включва комплекс- на група авиационни произшествия, в резултат на многобройни фактори, които поотделно или по-често в комбинация допринасят за тежките злополуки във въздуха. Може да се дължи на фактори от околната среда, на технически смущения в летателното средство или на причини, свързани с човешкия фактор. Пространствената дезориентация (ПД) е водещата авиомедицинска причина за фатални инциденти в бойната авиация, свързани с човешкия фактор и човешка грешка, с относително голям брой смъртни случаи при катастрофите със самолети. Представлява огромна заплаха за безопасността на полетите и живота на пилота, води до загуба на изключително скъпи летателни средства, в някои случаи до значи- телни цивилни човешки жертви и материални щети. Може да застраши ефективното управлението на бойните ресурси и качественото изпълнение на бойните задачи. Важен елемент в борбата с ПД е обучението на авиаторите за причините и последиците от прост- ранствената дезориентация, провеждане на практически наземни тренировки за демонстрация на ефекти- те на летателните илюзии върху пилота, тяхното разпознаване и начините за справяне с последвалата де- зориентация, което има за цел да намали броя на инцидентите във въздуха и размера на човешките и ма- териални загуби. Ключови думи: Загуба на контрол, пространствена дезориентация, военни пилоти

SPATIAL DISORIENTATION OF THE PILOT Aleksandrova D., Aleksiev L., Ankova M. Absract: Loss of control of the aircraft during the flight is a complex group of aviation accidents resulting from numerous factors that individually or more often in combination contribute to the serious air accidents. It may be due to environmental factors, technical disruptions to the aircraft or to human factors. Spatial Disorientation (SD) is the leading aero-medical cause of fatal accidents in combat aviation related to human factor and human error, with a relatively high number of plane crash deaths. It poses a huge threat to flight safety and pilot„s life, resulting in the loss of extremely expensive aircraft, in some cases causes considerable civilian casualties and material damages. It could jeopardize the effective management of military resources and the quality performance of combat tasks. An important contrameasure against SD during a flight is the aviators training about the causes and consequences of spatial disorientation, a practical ground demonstration of the effects of flying illusions on the pilots orientation, their recognition and how to cope with the subsequent disorientation, which aims to reduce the number of aviation mishaps and the amount of human and material losses. Keywords: Loss of control, Spatial disorientation, Military pilots

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ВМА-София, ул. „Г. Софийски“ №3 Д. Александрова

 

4.     СМЪРТ НА МОРЕ Х. Бозов*, Д. Щерев**, Г. Бозова***, М. Минков* *Катедра „Рехабилитационна и морска медицина”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас **Параходство „Български Морски Флот” АД − Варна ***Клиника по нефрология, Военномедицинска академия − София Резюме: На борда на кораба се наблюдава, макар и рядко, летален изход вследствие на заболява- ния или инциденти. В тази статия се представят ранните и късни признаци на смъртта, поведението на капитана и медицинското лице на борда на кораба, съхранението на тялото и някои медицински и адми- нистративните процедури. Насочена е към лица, които са оторизирани да оказват медицинска помощ на борда. Ключови думи: кораб, труп, смърт на море, капитан

DEATH AT SEA Bozov H., Sterev D., Bozova G., Minkov M. Abstract: A lethal outcome is observed on board the ship as a result of illness or incident. This article introduces the early and late signs of death, the behavior of the captain and the medical officer aboard the ship, the storage of the body, and some medical and administrative procedures. It is targeted at persons authorized to provide medical care on board. Keywords: ship, corpse, death at sea, captain

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Проф. д-р Христо Бозов, д.м. Ръководител Катедра „Рехабилитационна и морска медицина”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас hr_bozov@yahoo.com

 

5.    КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РИСК ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МАНЕВРИ ЗА АКОСТИРАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ С. Петкова-Георгиева*, Х. Бозов** Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас *Катедра „Организация и управление на здравеопазването” **Катедра „Рехабилитационна и морска медицина” Резюме: Съвременната действителност на динамично производство на технически постижения и върхови технологии, като реалност, подпомага и разширява хоризонтите на човешката дейност. Наред с това, твърде бързо и застрашително се променят изискванията към Човека за ефективна работа с нови технически средства: развиват се нови източници и канали за транспортно, информационно, шумово, промишлено и др. натоварване; появяват се специфични рискови ситуации и проблеми при експлоатация на съвременната техника и т.н. В следствие на неизбежни ситуации на нездравословни условия на труд възникват тежки и трайни работни травми, които с времето акумулативно се натрупват и се отразяват върху здравословното състояние и трудоспособност на човека. Обект на изследване в статията е иконо- мическият риск при възникване на здравословни проблеми в резултат на условия на труд при морския транспорт и по-специално - по време на маневрите за акостирането на корабите. Ключови думи: оценяване на икономически риск, акостиране, морски плавателен транспорт, здравословни проблеми

EVALUATION CONCEPT THE ECONOMIC RISK OF ENTRY HEALTH PROBLEMS IN MANEVERS TO ANSWERING MARITIME TRANSPORT Petkova-Georgieva S., Bozov H. Abstract: In todays urban society development, an important risk factor for human health advocates is the physical danger because of the industrial noises enterprises. The number of such businesses includes ports, where are nearly all types of transportation, except for air transport, and 24-hour working mode. Based on concept of risk assessment venture-polluter has the ability to control, predict the risk of exposure to acoustic loading on the state of human health. This concept allows to transform the action with “inevitable to predict” in “are able to be pro-analytic”, which certainly characterizes the level of civilized scientific and technical society. Keywords: economic risk assessment, acoustic loading of maritime vessels, maritime transport, human health problems

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Бургас, ул. Проф. Якимов 1 Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Доц. д-р Стоянка Петкова – Георгиева, e-mail: s.p.petkova@gmail.com Катедра „Организация и управление на здравеопазването”

 

6.     ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИОЛИТЕ КАТО КРИТЕРИЙ ЗА АНТИОКСИДАНТНАТА БАРИЕРА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНО СЪДОВИ И БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ М. Йорданова Отделение Клинична лаборатория и имунология ВМА – МБАЛ − Варна Резюме: Цел: Да се направи оценка състоянието на антиоксидантната тиолова система при паци- енти със сърдечна недостатъчност, съчетана с нарушения във въглехидратната обмяна и бъбречна недос- татъчност и проследяването им в хода на лечението. Материал и методи: Изследвани са 29 души приети по повод изострена сърдечна недостатъчност (III-IV ФК). Изследват се нивата на креатинин, глюкоза, С-реактивен протеин и общите тиоли. Измерва- нето на тиоловите групи се осъществява с колориметричен SHp тест (Diacron) с биохимичен анализатор Olympus АU 400. Резултати:В цялата изследвана група се установяват повишени стойности на възпалителния мер- кер (СРП) (12,4 до 456 мг/л), докато нивата на тиоловите съединения са значително намалени (193- 516 мкмол/л, при референтна граница - 450-650 мкмол/л.). Заключение: Изследването показа статистическо значимо намаление нивата на тиолите при паци- енти със сърдечна недостатъчност и те корелират с тяжестта и давността на СН. Връзката между сте- пентта на възпалителния отговор и стойностите на тиолите са обратно пропорционални, показващи на- маления атниоксидантен статус. Ключови думи: тиоли, сърдечна недостатъчност, възпалитенелна реакция

EXAMINATION OF THE THIOLS AS A MEASURE OF THE ANTIOXIDANT BARRIER IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR AND RENAL DISEASES Yordanova M. Abstract: Objective: To evaluate the status of the antioxidant thiol system in patients with heart failure combined with carbohydrate metabolism and renal failure and to study them during treatment. Material and Methods: 29 people were enrolled for acute heart failure (III-IV NYHA). The levels of creatinine, glucose, C-reactive protein and total thiols are being studied. The measurement of thiol groups is performed with a colorimetric SHp test (Diacron) with a biochemical analyzer Olympus AU 400. Results: Elevated CRP (12.4 to 456 mg/l) values were observed within the study group, whereas thiol compound levels are significantly reduced (193-516 μmol/L, with a reference range of 450-650 ml/l). Conclusion: The study showed a statistically significant reduction in thiol levels in patients with heart failure, correlating with the weight and the limitation period of CHF. The relationship between the degree of inflammatory response and thiol levels is inversely proportional, showing reduced antioxidant status. Key words: thiols, heart failure, inflammatory reaction

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Д-р Марияна Йорданова 9000 гр. Варна бул. „Христо Смирненски“ № 3 МБАЛ-Варна към ВМА GSM: 0899 599 587 e-mail: m.jordanova.doc@abv.bg

 

 


 


ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА НА МОРЕ Гр. Бозова***, Д. Щерев**, Х. Бозов*, М. Минков*, Компански П.* *Катедра „Рехабилитационна и морска медицина”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас **Параходство „Български Морски Флот” АД − Варна ***Клиника по нефрология, Военномедицинска академия − София Резюме: Предотвратяването на заболяванията е важна част от медицината и никъде това не е тол- кова важно, колкото на борда на кораба. Факторите, въздействащи върху човешкия организъм при пла- ване по море нямат благоприятен ефект, затова за поддържането на добро здраве на членовете на екипа- жа, трябва да се спазват някои основни принципи на профилактика като добра лична хигиена, редовна ваксинация, aдекватна дезинфекция, дезинсекция, дератизация, повишаване здравната културата на еки- пажа и други. В тази статия се разглеждат основните принципи на здравната профилактика на море. Ключови думи: здравна профилактика, ваксинация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, кораб

HEALTH PREVENTION AT SEA Bozova Gr., Sterev D., Bozov H., Minkov M., Kompanski P. Abstract: Health prevention is an important part of medicine, and nowhere is it as important as on board the ship. Factors affecting the human body when navigating by sea do not have a beneficial effect, so to maintain good health for crew members, some basic principles of prevention such as good personal hygiene, regular vaccinations, proper disinfection, disinsection, deratization, the crew's health culture, and others. This article discusses the basic principles of health prophylaxis at sea. Key words: Health prevention, vaccination, disinfection, disinsection, deratization, ship

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Проф. д-р Христо Бозов, д.м. Ръководител Катедра „Рехабилитационна и морска медицина”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас hr_bozov@yahoo.com


АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

Издание на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина съвместно с Дружество на специалистите по водно спасяване Варна и ОС на БЧК − Варна

AVIATION, MARITIME AND SPACE MEDICINE

Published by the Bulgarian Association of Aviation, Marine and Space Medicine jointly with the Association of Specialists in water and Bulgarian Red Cross − Varna

2017/3 BULGARIAN SOCIETY OF AVIATION, NAVY AND SPACE MEDICINE

 Редакционна колегия Главен редактор Проф. д-р Христо Бозов, дм

 Зам. гл. редактори Проф. д-р Любомир Алексиев, дм Доц. д-р Димитър Ставрев, дм

Международен редактор Проф. д-р Анатолий Гоженко д.м.н.

 Секретар Д-р Константин Георгиев

Членове Проф. д-р Анелия Клисарова д.м.н.

Проф. Боян Mедникаров, двн

Проф. Илия Пеев, д.пс.н.

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.

Н.с. I ст. д-р Мариана Спахиева, дм

Илия Раев

 Акад. Христо Григоров

 Проф. д-р Красимир Гигов, дм

Технически редактор Татяна Георгиева

 Editorial board Editor in chief Prof. Hristo Bozov, MD. PhD Deputy editors Prof. Lubomir Alexiev, MD. PhD Assoc. Prof. Dimitar Stavrev, MD. PhD International editor Prof. Anatoly Gozhenko, MD. DMSc. Secretary Konstantin Georgiev, MD. Members Prof. Anelia Klisarova, MD. DSc. Prof. Boyan Mednikarov, DMSc. Prof. Ilia Peev, DPsS. Prof. Zlatislav Stoyanov, MD. DSc. Assoc. Prof. Mariana Spahieva, MD. PhD Iliya Rayev Acad. Hristo Grigorov Prof. Krassimir Gigov, MD. PhD Technical editor Tatyana Georgieva

 2 АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА 2017/3

ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА СПИСАНИЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ БРОЕВЕ

 Приемат се ръкописи на български и английски език. Ръкописите се оформят като стандартни машинописни страници (шрифт Times New Roman, размер 12) с достатъчен интервал между редовете и се предават на магнитен носител и разпечатка. Обемът на страниците е до 5 ст. м. с. за оригинални статии, до 3 ст. м. с. за обзори и до 3 ст. м. с. за реферати на статии, рецен- зии, научни съобщения и др. Под имената на авторите се посочва местоработата им, посочена в цифров ин- декс. Всяка статия и всеки литературен обзор са придружени от резюме в обем до 150 думи, в което се посочват: цел и обект на изследването, основни данни за методика- та, резултати и изводи, както и от ключови думи. На английски език се превеждат загла- вието, резюме, ключови думи, а имената на авторите се транскрибират. Научните статии включват обособени раздели: „Материал и методи“, „Резултати“, „Обсъждане“ и „Изводи“. Библиографията (до 20 заглавия) се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор; източниците на кирилица предшестват тези на латиница. Изписването на всеки източник да бъде на нов ред с арабска номерация. Ако авторите са до трима се изписват фамилията и инициалите на първия автор, инициалите и фамилията на останалите ав- тори. Когато авторите са повече от трима, след името на първия се пише „и др.“ (за ла- тиница „et. al.“). При цитиране на българс- ки източници да се изброяват имената на всички автори Позоваванията на библиог- рафските източници в текста се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби. Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) да се представя със съот- ветни заглавия и легенди на български език. Снимките трябва да бъдат с добро качество на възпроизвеждане. Всеки ръкопис се придружава от автор- ска декларация, че материалът не е публи- куван досега, освен като резюме на съобще- ние, изнесено на научна проява и копие от квитанция за платен членски внос за текуща година, към Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и/или БЧК. Заедно с предложения материал се пре- дават и име и пълен адрес с телефон и email на отговорния автор за осъществяване на контакт. Материалите се изпращат на адрес: МБАЛ „Варна“ към ВМА ул. „Хр. Смирненски“ №3 д-р Константин Георгиев e-mail: drkgeorgiev@abv.bg тел. 052/ 386 237Уважаеми колеги, Излиза поредния брой на спи- санието „Авиационна, морска и космическа медицина“. През 2011 г., когато бе издаден първия брой на списанието главния редактор на изданието, проф. д-р Христо Бо- зов, в обръщението си към читате- лите сподели: „Най-после една наша мечта се сбъдна“. След седем години списанието продължава да се издава и мечтите продължават да се сбъдват. Защото въпреки трудностите през месец октомври 2018 г. ще се проведе поредната ХII Национална конференция по авиационна, морска и косми- ческа медицина с амбициозна и богата научна програма. Списанието и конференциите разглеждат важни теми, като физиология на авиационния и морски труд; човешкият фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни сред- ства, новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав във Въоръже- ните сили на Република България, авиомедицинска и морска евакуация; хипо- и хипербарна медицина; авиационна психология; лицензиране и сертифициране за обучения по авиаци- онна и морска медицина, морски тероризъм и други области на медицината. От няколко го- дини се разработва важната тема медицина на пътуванията. Вярвам, че списанието и Българско сдружение по авиационна, морска и космическа ме- дицина със същия ентусиазъм и мечти ще вървят напред. Попътен вятър и както моряците си пожелават – седем фута под кила. Полк. доц. д-р Ивайло Въжаров, д.м. Началник на МБАЛ – Варна към ВМА

4 АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА 2017/3 СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ I. МЕДИЦИНА 1. И. Въжаров, Х. Бозов, Н. Шопов, П. Маринов, Г. Бончев, С. Златева ХИПЕРБАРНАТА КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ (HBOT) ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИТЕ ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЧРЕВНИ БОЛЕСТИ ......................................6 2. И. Въжаров, Г. Попов, Х. Бозов, В. Василев ДИАРИЯ НА ПЪТНИЦИТЕ .................................................................................................9 3. А. Ганчев, П. Ганчев, П. Калоянчев АКТУАЛНИ НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ СПУСКАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВОДОЛАЗНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ХИПЕРБАРНАТА МЕДИЦИНА .............................................................14 4. А. Ганчев, П. Ганчев ОТ ИСТОРИЯТА И ЗА РАЗВИТИЕТО НА ХИПЕРБАРНАТА МЕДИЦИНА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ...........................................................................................19 5. Н. Шопов, И. Въжаров, М. Йорданова ДЕКОМПРЕСИОННА БОЛЕСТ СЛЕД ГМУРКАНИЯ СЪС ЗАДЪРЖАНЕ НА ДИШАНЕТО ..................................................................................................................25 6. Д. Янков, Ю. Крумов, В. Обретенов, Й. Заякова, И. Въжаров РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПОДБЕДРИЦАТА С ПЕДИКУЛИРАНИ ЛАМБА.................29 7. Ю. Крумов, П. Конукчиева, В. Обретенов СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ НЕМЕДИКАМEНТОЗНОТО ПОВЛИЯВАНЕ НА БОЛКАТА.......................................................................................................................34 ЧАСТ II. ВЕСТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ПРЕДСТАВЯНИЯ 8. ЧРЕВНА МИКРОФЛОРА, АНТИБИОТИЧНО АСОЦИИРАНА ДИАРИЯ И CLOSTRIDIUM DIFFICILE ИНФЕКЦИИ .....................................................................38 9. XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА.................................40 АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА 2017/3 5 CONTENTS PARТ I. MEDICINE 1. Vazharov I., Bozov H., Shopov N., Marinov P., Bonchev G., Zlateva S. HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBOT) FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES........................................................................ 6 2. Vazharov I., Popov G., Bozov H. Vasilev V. TRAVELER'S DIARRHEA.................................................................................................... 9 3. Ganchev A., P. Ganchev, P. Kaloyanchev RECENT TRENDS IN DEVELOPMENT OF TRAINING DIVINGS FOR PROVIDING SAFETY AND EFFECTIVENESS OF DIVING ACTIVITIES AND HYPERBARIC MEDICINE............................................................................................................................ 14 4. Ganchev A., P. Ganchev HISTORICAL BACKGROUND AND DEVELOPMENT OF HYPERBARIC MEDICINE IN THE BLACK SEA REGION....................................................................... 19 5. Shopov N., Vazharov I., Yordanova M. DECOMPRESSION SICKNESS AFTER BREATH-HOLDING DIVES ........................... 25 6. Yankov D., Krumov Y., Obretenov V., Zayakova Y., Vajarov I. PEDICLE FLAPS APPLICATION FOR LOWER LEG RECONSTRUCTIONS............... 29 7. Krumov Y., Konukchieva P., Assoc. Obretenov V. CONTEMPORARY TECHNOLOGIES IN NON-MEDICATION INFLUENCE OF PAIN ................................................................................................................................ 34 PARТ III. NEWS, EVENTS, PRESENTATIONS 8. INTESTINAL MICROFLORA, ANTIBIOTIC-ASSOCIATED DIARRHEA AND CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS .............................................................. 38 9. XII NATIONAL CONFERENCE BY AVIATION, MARINE AND SPACE MEDICINE ....................................................... 40

 

1.ХИПЕРБАРНАТА КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ (HBOT) ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИТЕ ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЧРЕВНИ БОЛЕСТИ И. Въжаров, Х. Бозов, Н. Шопов, П. Маринов, Г. Бончев, С. Златева МБАЛ – Варна към ВМА

Резюме: Хроничните възпалителните чревни болести − язвения колит и болестта на Крон са соци- ално значими заболявания, от които боледуват предимно млади хора в активна, трудоспособна възраст с високи разходи за здравеопазването и обществото. Болестите придружават пациента през целия му жи- вот, имат трудно лечение и водят до тежки усложнения. Статията разглежда възможностите на хипер- барната кислородна терапия за индукция на ремисията при хронични възпалителните чревни болести рефрактерни на стандартно лечение. Ключови думи: Хроничните възпалителните чревни болести, язвения колит, болест на Крон, хипербарна кислородна терапия.

HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBOT) FOR TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES Vazharov I., Bozov H., Shopov N., Marinov P., Bonchev G., Zlateva S. Abstract: Inflammatory bowel diseases − Crohn’s disease and ulcerative colitis are socially significant diseases affecting predominantly young active population with high expenses for health care and society. The diseases accompanies the patient his whole life, the treatment is difficult and causes severe complications. This article reviews opportunities of hyperbaric oxygen therapy for induction in refractory to standard treatment inflammatory bowel diseases. Keywords: Inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, hyperbaric oxygen therapy

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Доц. Ивайло Въжаров, д.м. МБАЛ-Варна към ВМА, бул. Хр. Смирненски 3, Варна, 9010 e-mail: vajarov@dir.bg, тел. +35952386200

 

2.ДИАРИЯ НА ПЪТНИЦИТЕ И. Въжаров 1 , Г. Попов 2 ., Х. Бозов 3 , В. Василев 4 МБАЛ – Варна към ВМА 1 Катедра Вътрешни болести, МБАЛ – Варна към ВМА 2 Катедра Инфекциозни болести, ВМА – София 3Катедра анестезиология, хипербарно и интензивно лечение, МБАЛ – Варна към ВМА 4 Клиника по пластична хирургия, ВМА – София Резюме: Диарията на пътуващите е най-често срещаното инфекциозно заболяване, свързано с пъ- тувания, основно в развиващите се страни. Честотата варира между 30 и 70% в зависимост от местоназ- начението и сезона на пътуването. Статията разглежда клиничното протичане, етиологията възможнос- тите за превенция и лечение на това заболяване. Ключови думи: диарията на пътуващите, ентеропатогени, орално рехидратиране, антибиотици, пробиотици, ваксинация.

TRAVELER'S DIARRHEA Vazharov I., Popov G., Bozov H., Vasilev V. Abstract: Traveler’s diarrhea is the most common infectious disease, connected with travelling, especially in the developing countries. Its frequency varies between 30 and 70% depending on the destination and the season of the journey. This article views the clinical course, etiology and the opportunities of prevention and treatment of this disease. Keywords: traveler’s diarrhea, enteropathogenic, oral rehydration, antibiotics, probiotics, vaccination.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Доц. Ивайло Въжаров, д.м. МБАЛ-Варна към ВМА, бул. Хр. Смирненски 3, Варна, 9010 e-mail: vajarov@dir.bg, тел. +35952386200

3. АКТУАЛНИ НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ СПУСКАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВОДОЛАЗНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ХИПЕРБАРНАТА МЕДИЦИНА А. Ганчев1 , П. Ганчев, П. Калоянчев 2 1 ДКЦ 4-Варна, 2 ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, гр. Варна Резюме: Безопасността и ефективността на водолазните дейности в медико-физиологичен аспект в най-висока степен се определят от устойчивостта на организма към декомпресионно газообразуване. В настоящия доклад, на базата на обзорен анализ на резултати от научни разработки, практически опит и собствени експериментални изследвания, авторите са обосновали използването на тренировъчни- те спускания в имитационни и реални условия, като най-ефективен метод за повишаване на устойчивост- та към декомпресионно газообразуване, работоспособността и адекватно адаптиране и към разнообраз- ните условия на водолазната дейност. Ключови думи: азотно опиянение, декомпресия, декомпресионни режими, дихателни смеси, ле- чебна рекомпресия, хипербарни камери и водолазни спускания.

RECENT TRENDS IN DEVELOPMENT OF TRAINING DIVINGS FOR PROVIDING SAFETY AND EFFECTIVENESS OF DIVING ACTIVITIES AND HYPERBARIC MEDICINE Ganchev A.1 , Ganchev P., Kaloyanchev P.2 Abstract: The safety and effectiveness of diving activities in medico-physiological aspect to great extend are determined by the body vurnerability to gas diffusion during decompression phase. Based on extensive analyze of scientific projects results, practical experience and experimental research, the authors substantiate in this article the using of simulative and underwater training dives as the most effective method for increasing stability to decompression gas diffusion, working capacity and adaptation to variable conditions of diving activities. Keywords: nitrogen narcosis, decompression phase, decompression tables, breathing gases, recompression treatment, recompression chambers and diving operations.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: д-р Петър Ганчев e-mail: dr_pganchev@abv.bg GSM: +359 889 524 774

4. ОТ ИСТОРИЯТА И ЗА РАЗВИТИЕТО НА ХИПЕРБАРНАТА МЕДИЦИНА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН А. Ганчев1 , П. Ганчев 1 ДКЦ 4-Варна Резюме: Обемът и характерът на водолазните дейности, създаването на структури за водолазна работа и водолазна подготовка са предпоставка и имат определящо значение за насоките и нивото на развитие на водолазната медицина у нас. За развитието на хипербарната медицина е необходимо взаимодействие и участие на държавни структури, институти, неправителствени организации, държавни и частни фирми, научни звена и специалисти от различен профил. Нейното развитие трябва да е изпреварващо, да осигурява безопасност и ефективност във водолазните технологии, а в хипербарната оксигенация – утвърждаване в клиничната практика. Ключови думи: хипербарна медицина, подводни технологии, декомпресия и хипербарна оксигенация.

 HISTORICAL BACKGROUND AND DEVELOPMENT OF HYPERBARIC MEDICINE IN THE BLACK SEA REGION Ganchev A., Ganchev P. Abstract: The volume and the characteristics of the diving activities, the establishment of diving training centers and diving companies are a prerequisite and have a decisive impact on the direction and level of diving medicine development in our country. The development of hyperbaric medicine requires interaction and participation of state structures, institutes, non-governmental organizations, state and private companies, scientific units and specialists of different profile. Its development must be ahead, providing safety and efficiency in diving technologies and validation of hyperbaric oxygen therapy in clinical practice. Keywords:

hyperbaric medicine, underwater technologies, therapeutic recompression and hyperbaric oxygen therapy.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: д-р Петър Ганчев e-mail: dr_pganchev@abv.bg GSM: +359 889 524 774

5. ДЕКОМПРЕСИОННА БОЛЕСТ СЛЕД ГМУРКАНИЯ СЪС ЗАДЪРЖАНЕ НА ДИШАНЕТО Н. Шопов1 , И. Въжаров2 , М. Йорданова2 1 – Военномедицинска академия, Научно-приложен център по военномедицинска експертиза ави- ационна и морска медицина, София, БЪЛГАРИЯ 2 – Военномедицинска академия, Многопрофилна болница за активно лечение, Варна, БЪЛГАРИЯ Резюме: В доклада се разглеждат причините, проявите и начините за превенция на един рядко срещан тип на декомпресионната болест, а именно след провеждане на гмуркания под водата без да се използват дихателни апарати. Синдромът е известен под името „таравана” и засяга плувци, гмуркащи се на голяма дълбочина със задържане на дишането (гмуркане на апнея) или при така наречения „фрии дай- винг”. Ключови думи: декомпресионна болест, таравана ефект, гмуркане на апнея

DECOMPRESSION SICKNESS AFTER BREATH-HOLDING DIVES Shopov N., Vazharov I., Yordanova M. Abstract: The report examines the causes, manifestations, and ways to prevent a rare type of decompression disease, namely after diving underwater without the use of breathing apparatus. The syndrome is known as "taravana" and affects swimmers, diving deep in breath-holding (apnea diving) or in so-called "freе diving". Keywords: decompression sickness, taravana effect, apnea diving

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: полк. доц. д-р Никола Шопов, д.м. 9008 гр. Варна ул. „Христо Смирненски” № 3 МБАЛ – Варна към ВМА, ОВМЕРВ GSM: 0888 321 490 e-mail: drschopov@abv.bg

6. РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПОДБЕДРИЦАТА С ПЕДИКУЛИРАНИ ЛАМБА Д. Янков1 , Ю. Крумов2 , , В. Обретенов2 , Й. Заякова1 , И. Въжаров3 1Клиника по термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия, МБАЛ-Варна-ВМА 2Клиника по ортопедия и травматология, МБАЛ-Варна-ВМА 3Терапевтична клиника, МБАЛ-Варна-ВМА Резюме: Реконструкциите на подбедрицата при дефекти с травматична етиология са предизвикателство за хирурзите. Както особеностите на кръвообръщението в областта, така и повърх- ностно разположените структури на опорно-двигателния апарат на подбедрицата, ограничават възмож- ностите за рандомизирана реконструкция и налагат приложението на различни модели еднокомпонентни или съставни ламба със собствено кръвоснабдяване. Целта на настоящото съобщение е да направим анализ на резултатите от лечението на 47 пациенти (38 мъже и 9 жени) с травми на подбедрицата, проведено в периода 2005 – 2017г. От тях, 32 случая бяха с термични рани, 8 − с механични, и 7 – със следоперативни дефекти. Използвани бяха само несвободно премествани ламба − 24 фасциокутанни, 7 миокутанни, 11 мускулни и 5 перфоративни пропелер. При 39 (83%) от пациентите, ламбата преживяха напълно. Поради тотална исхемия загубихме 2 (4%) ламба. В 6 (12%) случая се получиха частични нарушения в кръвообръщението на ламбата. Нашият опит потвърждава ефективността на реконструкциите с регионални тъкани със самостоя- телно кръвоснабдяване при дефекти в областта на подбедрицата. Въпреки значителната сложност и удължената линия на изучаване, тези реконструкции осигуряват добри функционални и естетични резул- тати, както и висока степен на удовлетворение у пациентите. Ключови думи: подбедрица, травматична рана, реконструкция, педикулирано ламбо

 PEDICLE FLAPS APPLICATION FOR LOWER LEG RECONSTRUCTIONS Yankov D., Krumov U., Obretenov V., Zayakova Y., Vajarov I. Abstract: Lower leg soft tissue reconstructions for traumatic wounds treatment are challenging for the surgeons. Either regional blood supply specifics and superficially localized musculoskeletal system of the leg set limits on the randomized reconstruction and require vascularized pedicle unicomponent or composite flaps application. The objective of the current study is the treatment of 47 patients (38 male and 9 female) suffering from various ethiology lower leg trauma wounds, conducted in the period from 2005 to 2017. Of the whole group 32 patients were presented with deep burn injuries, 8 – with mechanically caused wounds, and 7 – with postoperative complication wounds. Only pedicle flaps were used – 24 fasciocutaneous, 7 myocutaneous, 11 muscle and 5 perforator propeller. The results are as follows: 39 (83%) completely survived flaps, 2 (4%) totally necrotic flaps and 6 (12%) partially damaged flaps. Based on our experience, we confirm the effectiveness of the lower leg reconstructions by regional vascularized tissue transfer. Despite the surgical complexity and long learning curve, those methods ensure good functional and aesthetic results and high rate patient satisfaction. Keywords: lower leg, trauma wound, reconstruction, pedicle flap

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Доц. д-р Даниел Янков, д.м. Клиника по термична травма, пластична, реконструктивна и естетична хирургия Катедра по хирургия МБАЛ-Варна към ВМА Гр. Варна 9010 Бул. „Христо Смирненски” № 3 Тел. 052-386426 Моб. 0884 741 262 E-mail: yankovplastics@gmail.com

 

7. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ НЕМЕДИКАМEНТОЗНОТО ПОВЛИЯВАНЕ НА БОЛКАТА Ю. Крумов1 , П. Конукчиева2 , В. Обретенов1 1 МБАЛ − Варна към ВМА − София 2 Медицински Център „Победа“ Варна Резюме: През последното десетилетие в областта на физикалната медицина и рехабилитацията навлязоха нови технологии, които изведоха тази специалност на ново по-високо ниво и допринесоха за превръщането й във високотехнологична.Някои методики са радикално иновативни по своята същност, а други се базират на класически добре познати терапевтични фактори.В хронологичен ред, съответно с приблизителното начало на навлизането им във физиотерапевтичната практика в България за последното десетилетие се наложиха: Ударно-вълновата терапия /Shock Wave Therapy, SWT/ – 2005 г. Високоинтензивната лазертерапия /High intensity laser, HIL/ – 2010 г. Таргетирана радиочестотна терапия /TR-therapy, TECAR Therapy/ – 2015 г. Високоиндуктивна магнитотерапия /Super inductive system, SIS/ – 2017 г. Всички тези методи, в съчетание помежу си и с методите на класическата електро- и светлотера- пия, активната и пасивна кинезитерапия осигуряват отлични възможности за обезболяване при избягване на нежеланите ефекти на медикаментозното лечение. Ключови думи: немедикаментозно повлияване на болката, съвременни технологии, ударно- вълнова терапия, високинтензивен лазер, текар терапия, високоиндуктивна магнитотерапия CONTEMPORARY TECHNOLOGIES IN NON-MEDICATION INFLUENCE OF PAIN Krumov Y., Konukchieva P., Obretenov V. Abstract: During the last decade in the field of physical medicine and rehabilitation there have been introduced new technologies, which have brought this specialty to a new higher level and contributed to its transformation into a high technology. Some methodologies are radically innovative in their nature and others are based on classically well known therapeutic factors. In a chronological order, respectively, with the approximate beginning of their integration into the physiotherapeutic practice in Bulgaria for the last decade, there have been affirmed: Shock Wave Therapy /SWT/ – 2005 High Intensity Laser /HIL /, in 2010 Target Radio Frequency Therapy /TR-therapy, TECAR Therapy/, in 2015 Super Inductive Magnetotherapy /Super inductive system, SIS/, in 2017 All these methods, combined themselves with classical electro- and light therapy methods, active and passive kinesitherapy provide excellent analgesic capabilities to avoid the undesirable effects of drug treatment. Keywords: non-medication pain influencse, advanced technologies, shock-wave therapy, high-intensity laser, TECAR therapy, high-energy magnetotherapy

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Гр. Варна 9010 Бул. „Христо Смирненски” №3 Клиника по ортопедия и травматология д-р Юлиян Крумов

 

Чревна микрофлора, антибиотично асоциирана диария и Clostridium difficile инфекции

През месец декември 2017 г. излезе от печат монографията доц. д-р Въжаров по един ак- туален въпрос, а това е въпросът за функциите на чревната микрофлора и най-тежките пос- ледствия при нарушенията й - антибиотично асоциираната диария и Clostridium difficile ин- фекциите. Монографията е рецензирана от проф. д-р Симеон Стойнов, д.м.н. - началник Втора вътрешна клиника по гастроентерология и пулмология, МБАЛ „Токуда болница Со- фия”, председател на Българската лекарска асоциация по възпалителни чревни заболявания и проф. д-р Крум Кацаров, д.м.н. − началник клиника по гастроентерология ВМА − София, председател на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоско- пия и абдоимнална ехография

 


 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

НА XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО

АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

 

 

 

18-20 Октомври 2018

гр. БАНКЯ

 

 

 

 

 

 

18    Октомври 2018 г.

 14:00 ч. - 18:00 ч. - Регистрация  в БДПЛР - Банкя,  

-        Такса - участие- 30 лв.

-        Членски внос за Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина - 10лв (само за членове на Сдружението и новопостъпили такива).

-        Посочените такси следва да бъдат заплатени намясто при регистрация за участие на дата 18.10.2018 г.

- Таксата-участие включва разходи по организиране на конференцията, публикация в списание „Авиационна, морска и космическа медицина“, коктейл, кафе- паузи, официална вечеря.

18:00 ч. - Официално откриване на конференцията.

-       Пленарен доклад - „Медицина на откритите пространства. Иновации и иновативни бизнес-модели. Алтернативно финансиране от ЕС”, д-р Иво Костов, ХАРИС КОНСУЛТ 8 ЕООД.

-       Пленарен доклад- „Влияние на космическата радиация върху авиацията и космонавтиката”, Цветан Дачев, Йорданка Семкова, Борислав Томов, Юрий Матвийчук, Пламен Димитров, Стефан Малчев, Николай Банков, Росица Колева, ИКИТ-БАН.

19:30 ч. - 21.30 ч. - Коктейл „Добре дошли” -БДПЛР- Банкя.

19 Октомври 2018 г.

НАУЧНА ПРОГРАМА

 8.00 ч. - 9.00 ч. - Регистрация пред  Конферентна зала 1.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 1

ПЪРВА НАУЧНА СЕСИЯ

09:00 ч. - 10:30 ч.

Председател: Проф. д-р Любомир Алексиев, д.м.

Секретар: д-р Деанна Александрова

Експозе на докладите:

09:00 ч. - 09:10 ч. – „Зараждане и развитие на Авиационната медицина в България”, полк. проф. Димитър Недялков- катедра „ВВС и ПВО” при ВА „Г.С.Раковски”.

09:10 ч. - 09:20 ч. - „Влошаване на здравето на пътници по време на полет и оказване  медицинска помощ  - правномедицински аспекти“, проф. д-р Любомир Алексиев, д.м., НПЦВМЕАММ- ВМА- София.

09:20 ч. - 09:30 ч. -„Актуалност на проблема пространствена дезориентация ”,  д-р Деанна Александрова, проф. д-р Любомир Алексиев, д.м., д-р Мая Анкова, НПЦВМЕАММ- ВМА- София.

09:30 ч. - 09:40 ч.- „Погледна координация с участие на очи и глава при 31 НАСА астронавти на космическата совалка”, Millard F. Reschke1, Огнян Колев1,2 & Gilles Clément3,4, 1 Neuroscience Laboratories, NASA Johnson Space Center, Houston TX, USA. 2 МБАЛНП св. Наум, София.3 Lyon Neuroscience Research Center, Bron, France.

09:40 ч. - 09:50 ч.- "Медицинско осигуряване на полети по време на съвместни учения",

Д-р Полина Николова- лекар в медицинския пункт на авиобаза Граф Игнатиево към ВМА - МБАЛ Пловдив, Военно формирование 28000 - Граф Игнатиево.

 

09:50 ч. - 10:00 ч.- „Съвременни подходи при обучението на пилоти за пространствена дезориентация”,  д-р Деанна Александрова, проф. д-р Любомир Алексиев, д.м., д-р Мая Анкова, НПЦВМЕАММ- ВМА- София.

10:00 ч. - 10:10 ч.- „Поддържане на оралната хигиена на екипажа по време на мисия в Космоса.”, д-р Борис Тунчев,ВМА-МБАЛ-Пловдив.

10:10 ч. - 10:20 ч.- „Трудови ценности  на безопасността на полетите”, доц. Румяна Карева, ВА „Г. С. Раковски”.

 

10:20 ч. – 10:35 ч. - Представяне на фирма „Сентилион”

10:35ч. - 10:45 ч.Дискусия.

 

10:45 ч. -11:00 ч.- Кафе- пауза.

 

 

ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ

 

11:00 ч. - 13:00 ч.

 

Председател: проф. д-р. Христо Бозов, д.м.

 

Секретар: д-р. Константин  Георгиев

 

Експозе на докладите:

11:00 ч. - 11:10 ч.– „Морската медицина през 2018 г. – А сега накъде?“, проф. д-р. Христо Бозов д.м., Катедра „Рехабилитационна и морска медицина“ Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

11:10 ч. - 11:20 ч.- „Развитие на дисциплината „Морска медицина”, като част от обучението в медицински университет.”, доц. д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м. Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна.

11:20 ч. - 11:30 ч.- „Динамика в заболяванията, лекувани с хипербарна оксигенация в отделенето по хипербарна и морска медицина на МБАЛ Варна към ВМА”, д-р Милена Янева, проф. д-р. Хр. Бозов, д.м. , доц. д-р Димитър Ставрев, д.м. ,д-р. Константин  Георгиев.

.11:30 ч. - 11:40 ч.-  „Анализ на някои сериозни деформации в световното мореплаване и връзката им с морската медицина”, Александър Г. Александров, капитан далечно плаване, Магистър по морско образование.

 

11:40 ч. - 11:50 ч. Тук, за да помогнем! Мото и мисия на Червения Кръст в Кралство Нидерландия“,  В. Райчева-БЧК

11:50 ч.-12:00 ч. – „Антиоксидативната диета, като превантивен фактор на декомпресиония риск при водолази“, Никола Шопов 1, Мариана Йорданова2, Лили Грудева3– ВМА, НПЦВМЕАММ, София  – ВМА, МБАЛ, Варна– УМБАЛ „св. Марина”, Варна.

12:00 ч. - 12:10 ч.– „Анализ на повишените стойности на кръвното налягане и теглото сред плавателния състав“,  Никола Шопов 1, Марианка Пачева2, Силвия Еленкина2– ВМА, НПЦВМЕАММ, София– ВМА, ОВМЕРВ към ЦВМК, Варна.

 12:10 ч. - 12:20 ч.–„Тежка форма на декомпресионна болест след няколкодневни повторни водолазни спускания“,  Никола Шопов 1, Ивайло Въжаров2, Христо Бозов– ВМА, НПЦВМЕАММ, София, – ВМА, МБАЛ, Варна.

 12:20 ч. - 12:30 ч.– „Хипербарната оксигенация в Република България – състояние и възможности“,  проф. д-р. Христо Бозов, д.м, Катедра „ Анестезиология, морска и интензивна медицина“ Военномедицинска академия.

12:30 ч. - 12:40 ч. – „Вероятностен модел на безопасността на море - една капитанска гледна точка",  Александър Г.Александров, капитан далечно плаване, Магистър по морско образование.

 

12:40 ч. - 12:50 ч.- Дискусия.

12.50 ч. -13:00 ч.Представяне на фирма „Медицинска техника  инженеринг”

13.00 ч. 14.00 ч. - Обедна почивка.

 

ТРЕТА НАУЧНА СЕСИЯ

14:00 ч. - 15:30 ч.

Председател: доц. д-р Никола Шопов, д.м.

Секретар: д-р Мариянка Спахиева, д.м.

Експозе на докладите:

14:00 ч. - 14:10 ч.- „Телемедицина в оторинолариногологията”, К. Георгиев1, Г. Кукушев2, В. Цветков2, Хр. Бозов1, Ив. Въжаров1, П. Куцаров1 МБАЛ ВАРНА ВМА; 2ВМА София.

14:10 ч. - 14:20 ч.-„Съдебномедицинска характеристика на травматичните увреждания на пилоти при авиационни произшествия”, М. Анкова, Л.Алексиев, Д.Александрова, К. Ненов , НПЦВМЕАММ- ВМА-МБАЛ-СОФИЯ.

14:20 ч. - 14:30 ч.- „Вестибуларният тренинг – възстановяване  или тренировка”, д-р М Спахиева д.м., д-р. Д. Дончев– ВМА, Катедра „Военна медицина”, УНГ клиника.

14:30 ч. - 14:40 ч.- „Летателен инцидент - 11.06.2018" /случай от практиката/”, д-р Таня Измирова., лекар, ВФ 32040-Крумово.

14:30 ч. - 14:40 ч. – „Диференцирано лечение на невросензорната загуба на слуха“,  К. Георгиев1, Ив. Въжаров1, Хр. Бозов1, П. Куцаров1 МБАЛ ВАРНА ВМА.

14:40 ч. - 14:50 ч. - „Психологични проблеми при бордните спасители по време на SAR операции”, Тихомир Димитров 1, Никола Шопов– ВМА, ОВМЕРВ към ЦВМК, Варна  – ВМА, НПЦВМЕАММ, София.

14:50 ч. - 15:00 ч. - Лабораторни слюнчени маркери за оценка на риска от гингивити при водолази. ",  д-р М. Йорданова 1, Никола Шопов-ВМА- МБАЛ –Варна;НПЦВМЕАММ-ВМА

 

15:00 ч. - 15:10 ч. - " Пожарите на плавателни съдове –предизвикателство за медика и екипажа при оказване на първа помощ", Т. Куюмджиев, Хр.Романова, Д.Ставрев-Медицински университет Варна; катедра Медицина на бедствените ситуации и Морска медицина.

 

15:10 ч. - 15:20 ч.„Перспективи пред кохлеарно имплантирани военнослужещи”, д-р Д. Дончев, д-р М. Спахиева д.м. - ВМА, УНГ клиника, Катедра „Военна медицина”

15:20 ч.- 15:30 ч.- Съвършеният полет.Прецизно летене и подготовката на пилота Николай Калайджиев „ Николай Калайджиев.

15:30 ч. - 15:40 ч.Дискусия.

15:40 ч. -16:00 ч. - Кафе- пауза.

16:00 ч. - 17:00 ч. Общо събрание на БСАМКМ

 

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 2.

ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СЕСИЯ

14:00 ч. - 15:30 ч.

Председател: доц. д-р Димитър Батуров, д.

Секретар: доц. д-р Снежа Златева, д.м.

14:00 ч. - 14:10 ч. – „Новите изисквания  в реда за предотвратяване, контрол и установяване годността за военна служба при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества“, доц. д-р Димитър Батуров, д.., д-р Блага Русева., проф. д-р Любомир Алексиев д.м.– НПЦВМЕАММ – ВМА – София.

14:10 ч. - 14:20 ч. - „Дежурството по график във военната авиация- организационни и социалнопсихологически ефекти.”, Маргарита Володиева Куманова, асистент в катедра „ВВС и ПВО”, ВА „ Г.С. Раковски”.

14:20 ч. - 14:30 ч. - „Диария на пътешественика”, доц. д-р Ивайло Въжаров д.м., МБАЛ- Варна- ВМА.

14:30 ч. - 14:40 ч. – „Венозна интралипидна емулсия, като възможен антидот при лечение на отравяния с мастноразтворими токсини при хранителни интоксикации с мекотели, ракообразни и риба“, доц. д-р Снежа Златева д.м., Петко Маринов, Георги Бончев, Габриела Кехайова, Мариета Йовчева, Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии ВМА МБАЛ Варна.

 

14:40 ч. - 14:50 ч. - „Хранителни интоксикации след консумация на миди”,  доц. д-р Снежа Златева д.м., Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии ВМА МБАЛ Варна.

14:50 ч. - 15:00 ч. - "Психологически изследвания с проективен тест на Люшер с летателен състав", Ирена Георгиева Петрова-  Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски"- Долна Митрополия 

 

15:00 ч. - 15:10 ч. „Модернизация на столовете на Барани във ВМА-НПЦВМЕАММ, даваща възможност за оценка на годността на летците,  Христо Бакърджиев - ТУ-София, Мая Анкова – ВМА, Любомир Алексиев – ВМА, Димитър Бакърджиев - ТУ – София, Камен Ненов- ВМА, Цветан Качамачков - ТУ - София

 

15:10 ч. - 15:20 ч. - „Методика на летателното обучение”,  подп. Пламен Ковачев- заместник- командир по летателната подготовка във в. ф. 52090- Долна Митрополия.

 

15:20 ч. - 15:30 ч. – „Иновативни методи за психофизиологична оценка на членове екипажи  на дистанционно управляемите летателни системи“, д-р Блага Русева , доц. д-р Димитър  Батуров,д. – НПЦВМЕАММ – ВМА – София.

15:30 ч. - 15:40 ч. - Дискусия.

15:40 ч. - 16:00 ч. - Кафе- пауза.

16:00 ч. - 17:00 ч. Общо събрание на БСАМКМ

19:00 ч. - 22:00 ч. - Гала- вечеря.

 

20 Октомври 2018г.

09:00 ч. - 10:00 ч. -  Закриване на националната конференция на БСАМКМ.

11:00 ч. - Социална програма.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

под патронажа на Бригаден генерал проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н.

 

 

18-20 Октомври 2018 г

БДПЛР- ВМА

 

Гр. Банкя
СЪОБЩЕНИЕ

  

XIIНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

 

„Иновации в авиационната и морска медицина”

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

 

  • - Авиационна физиология и тренинг 
  • - Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства
  • - Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина
  • - Медицина на пътуванията, туризъм и свободното време
  • - Космическа медицина, космически туризъм
  • - Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нa море
  • - Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина
  • - Хипо- и хипербарна медицина
  • - Обучение по авиационна и морска медицина
  • - Авиационна психология

 

 

ПЛАН-ГРАФИК

 

                

               18.Октомври 2018г.

 

->14:00-20:00 ч.- регистрация на участниците в БДПЛР- Банкя

->18:00-19:00 ч.- откриване на конференцията

->19:00 ч.- welcome party

 

 

19.Октомври 2018г.

->08:30-10:30ч.- Авиационна и космическа медицина

->10:30-11:00-кафе-пауза

->11:00-12:30ч.- Морска медицина

->12:30-13:30ч.- Обедна почивка

->13:30-15:00- Човешки фактор

->15:00-15:30- кафе-пауза

->15:30-17:00- Разни

->19:00- Официална вечеря

20. Октомври 2018г.

-> 09:00-10:30 ч.- Заседание на БСАМКМ

-> 11:00- Социална програма

⃰ Организаторите си запазват правото на допълнение и частични промени в програмата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Срокове:

    -  30.07.2018г. - получаване на заявките и резюметата за участие в конференцията

                   - 30.08.2018г. - срок за потвърждаване на одобрените доклади

                   - 30.09.2018г. – получаване на оформени доклади

e-mail:1. ankova.maya@yahoo.com-получаване на заявките и резюметата за участие в конференцията

                                     2.drkgeorgiev@abv.bg-получаване на пълния текст на научния доклад за поместване в списание „Авиационна, морска и космическа медицина”

 

-          Такса - участие- 30 лв.

-          Членски внос за Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина- 10лв (само за членове на Сдружението и новопостъпили такива)

-          Посочените такси следва да бъдат заплатени намясто при регистрация за участие на дата 18.10.2018г.

Таксата-участие включва разходи по организиране на конференцията, публикация в списание „Авиационна, морска и космическа медицина“, коктейл, кафе- паузи.

 

Важна  информация:

Работни езици - български, английски

Технически средства - мултимедиен проектор.

Контакти:

Адрес за кореспонденция

София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3


Тел.:
02/92 26 107

 

Уеб сайт: http://bsansm.org

Лице за контакти: д-р Мая Анкова

e-mail: ankova.maya@yahoo.com

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 

·         Текстът на доклада трябва да е подготвен за печат и да е на български и анлийски език. Не се предвижда допълнително редактиране.

·          

1. Докладите се оформят на стандартен лист формат А 4.

Полета: горе- 20 мм, долу – 20 мм, ляво – 25 мм, дясно –10 мм.

2. Текстът на докладите да бъде оформен по следния начин:

Заглавието: Font: Times New roman; Size 12: Font stile: Bold; Effects: All Caps; Paragrapn Alignment: Centered.

 

Имената на авторите: печатат се през един празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициали на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; Font stile: Bold; Paragrapn Alignment: Left с отстъп 10 мм. Научните степени и звания не се посочват.

Адресите за кореспонденция се записват през още един празен ред (без абревиатура), Font: Times New Roman; Size 12: Font stile: Effects: All Caps; Paragrapn Alignment Justified с отстъп 10 мм.

 

Анотацията и ключовите думи се оформят, както следва:

 

ABSTRACT в обем до 10 реда през един празен ред; Font: Times New Roman; Size 10: Font stile: Italic; Paragraph Alignment: Justified.

 

 KEY WORDS - през един празен ред; Font: Times New Roman; Size: 10; Font stile: Italic; Paragraph.


 

  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател:професор д-р Л. Алексиев, д.м.

 

Секретари: д-р Мая Анкова

                  д-р Константин Георгиев

Членове:  1. полк. доц. Ивайло Въжаров, д.м.

               2. подп. доц. д-р Никола Шопов

               3. полк. д-р Георги Филипов

               4. полк. д-р Христо Илиев

               5. подп. д-р Глория Калчева

               6. полк. д-р Ангел Пеев

               7. д-р Георги Давидов

 

 

 

                                        НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател: проф. Хр. Бозов, д.м.

Секретар: доц. д-р Д. Батуров, д

Членове: 1. проф. Пеев, дпс.н

              2. н.с. І ст. д-р М. Спахиева, д.м.       

              3.доц. Вирсавия Васева, д

              4. кл. псих. Блага Русева, д.             

 

 

„Иновации в авиационната и морска медицина”

Дванадесетта национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина,  ще се проведе през месец октомври 2018 г. в гр. София

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- Авиационна физиология и тренинг;
- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;
- Новости в медицинската практика в авиационната и морската медицина;
- Медицина на пътуваниятатуризъм и свободното време;
- Космическа медицина, космически туризъм;
- Авиомедицинска и морска евакуация и търсене и спасяване на суша и нморе;
- Пространствена дезориентация и илюзии в авиационната и морската медицина;
- Хипо- и хипербарна медицина;
- Авиационна психология.

 


 

Единадесетата национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина се проведе на 9-11 юни 2016 год. в гр. Варна. Направените научни съобщения основно бяха от областта на:

- Физиология на авиационния и морски труд;

- Човешки фактор, околна среда и съвременни летателни и плавателни средства;

- Новости в медицинската експертиза на летателния и плавателния състав във Въоръжените сили на Р. България;

- Авиомедицински тренинг на летателния състав;

- ЕАSA - регламент за медицинско сертифициране на летателния персонал от гражданска авиация;

- Медицина на пътуванията;

- Космическа медицина, космически туризъм;

- Авиомедицинска и морска евакуация;

- Хипо- и хипербарна медицина;

- Авиационна психология;

- Лицензиране и сертифициране за обучения по авиационна и морска медицина.

 

 

     

 

  Снимки от десетата национална конференция

82 

62

59

56


 
© 1992 - 2018 Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Всички права запазени! Хостинг, уеб дизайн и регистрация на домейни от Уеб Арт ЕООД